PRACA :: Regulamin serwisu Pracainfo.pl

Logowanie


Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

RegulaminRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Pracainfo.pl

Definicje

Usługodawca - serwis Pracainfo.pl

Usługobiorca - osoba fizyczna korzystająca z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną

Usługi - wszelkie usługi, które świadczy Usługodawca. Spis Usług został ujęty w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu stanowiąc jego integralną część.

Serwis Pracainfo.pl - serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.pracainfo.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorców.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania służących do przesyłających i przetwarzających informacje między sobą za pomocą określonych protokołów, wysyłane ostatecznie do urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, która następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych w Systemach teleinformatycznych na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Dane są transmitowane przy pomocy sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu Pracainfo.pl oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu Pracainfo.pl, aż do zakończenia korzystania z owych usług.

II. Rejestracja w serwisie

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Serwis Working.pl jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie Pracainfo.pl.

2. Usługobiorca zobowiązuje się: - do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, - uiścić opłatę za wykonywaną usługę w wyznaczonym terminie (jeśli opłata jest przewidziana), - do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Konto

1. Po prawidłowym wypełnieniu danych osobowych/firmowych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Pracainfo.pl jest tworzone unikalne konto dostępowe.

2. Dane do konta dostępowego są wysyłane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy po dokonaniu pierwszej rejestracji w Serwisie Pracainfo.pl. Usługobiorca może korzystać z utworzonego konta każdorazowo, kiedy pragnie skorzystać z usług Usługodawcy.

3. Usługobiorca zobowiązuje nie ujawniać danych dostępowych osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ujawnienia tych danych.

IV. Warunki świadczenia usług

1. Wymagania techniczne jakie są niezbędne do korzystania z Serwisu Pracainfo.pl, którym posługuje się Usługodawca: - połączenie z siecią Internet, - przeglądarka internetowa; Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowsza, FireFox/IceWeasel 1.0 lub nowsza, Opera 7.0 lub nowsza. Ponadto dostępne jest wiele innych przeglądarek, które prawidłowo interpretują język XHTML zawarty na łamach Serwisu Pracainfo.pl lecz Usługodawca nie gwarantuje pełnej kompatybilności, - włączona obsługa tymczasowej pamięci tzw. ciasteczek (ang. cookies) w przeglądarce.

2. Usługobiorca może założyć tylko jedno konto w serwisie. 3. Korzystanie z serwisu wiąże się z pewnym ryzykiem, które Usługobiorca zobowiązuje się zminimalizować. Podstawowe czynności jakie powinien wykonać Usługobiorca w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa to: - skorzystanie z oprogramowania antywirusowego w celu zeskanowania maszyny i ewentualnego usunięcia złośliwego oprogramowania, - wyposażenie komputer w oprogramowanie typu Firewall, chroniące przed atakami hakerskimi z zewnątrz poprzez blokowanie nieautoryzowanych połączeń, - nie otwieranie załączników z poczty niewiadomego pochodzenia w celu eliminacji przedostania się do systemu złośliwego oprogramowania, - dokonanie aktualizacji systemu operacyjnego, zwłaszcza luk krytycznych.

V. Płatności w serwisie

1. Korzystanie z niektórych części serwisu jest odpłatne.

2. Płatności w Serwisie Pracainfo.pl obsługuje Platnosci.pl, którego właścicielem jest firma PayU S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, nr KRS 0000274399.

3. Aktualna tabela opłat za usługi znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu i jest on jego integralną częścią.

VI. Odpowiedzialność i publikowanie ogłoszeń

1. Wszelkie treści ogłoszeń są przesyłane do Serwisu Pracainfo.pl za pomocą Systemów teleinformatycznych.

2. Publikacja ogłoszenia na łamach Serwisu Pracainfo.pl może zostać wstrzymana w przypadku budzenia wątpliwości do podanych przez Usługobiorcę danych osobowych/firmowych. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych Usługodawca może zarządać przesłania faksem/pocztą elektroniczną zeskanowanych dokumentów, które po dokonaniu weryfikacji zostaną zniszczone.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu Pracainfo.pl treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.

4. Usługodawca może zaprzestać wyświetlania oferty Usługobiorcy bez podania przyczyny, jeżeli ogłoszenie narusza przepisy prawa lub jakiekolwiek określone w pkt. 3.

5. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: - jakiekolwiek szkody osób trzecich wynikłe z korzystania z Serwisu Pracainfo.pl przez Usługobiorców nieprzestrzegających przepisow prawa i niniejszego Regulaminu, - wszelkie treści i informacje umieszczane w ogłoszeniach przez Usługobiorców, - utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), - szkody wynikłe z nieciągłości wyświetlania ofert, które powstały na skutek sił wyższych np. (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też wynikłe z działalności osób trzecich itp., - podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, - nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Usługodawca przetwarza dane osobowe umieszczone dobrowolnie przez Usługobiorców w formularzu rejestracyjnym oraz zmodyfikowanych w ustawieniach Konta. Dane gromadzone są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). W zależności od wykonywanej usługi Usługodawca przetwarza niżej wymienione dane osobowe:

- nazwisko i imię, - numer ewidencyjny PESEL i NIP, - adres zamieszkania, - adres poczty elektronicznej, - numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, - miejsce pracy, - data urodzenia, - wykształcenie, - znajomość języków obcych.

VIII. Reklamacje

1. Usługobiorcom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Usług.

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

3. Reklamacje muszą zostać wysłane na adres Usługodawcy listem poleconym. Reklamacje powinny zawierać minimum: - dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), - przedmiot reklamacji, - wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i okoliczności uzasadniające, Reklamacje nie zawierające wyżej wymienionych informacji nie będą rozpatrywane.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2008.

2. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane przez Usługobiorców i nie gwarantuje ich autentyczności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania Serwisu Pracainfo.pl w czasie jego ulepszania, konserwacji itp.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania cesji praw do Serwisu Pracainfo.pl bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w regulaminie. Regulamin jest dostępny nieustannie w Serwisie Pracainfo.pl pod adresem http://pracainfo.pl/_terms.htmlZałącznik nr 1 - Spis usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Oferty pracy Usługodawca udostępnia na łamach Serwisu Pracainfo.pl informacje zachęcające potencjalnych pracowników do wysyłania Curiculim Vitae na podane dane kontaktowe np. poczta elektroniczna, adres siedziby. Oferta jest wyświetlana przez Usługodawcę określoną ilość czasu w zależności od wybranego typu oferty. Po zakończeniu ważności oferty nie jest ona już wyświetlana w Serwisie Pracainfo.pl. Usługodawca może w dowolnym momencie trwania oferty dokonywać jej modyfikacji za pomocą opcji dostępnych w swoim Koncie.

2. Baza CV Użytkownicy poszukujący Ofert pracy w Serwisie Pracainfo.pl mają możliwość założenia Konta CV. Umożliwia ono stworzenie elektronicznej wersji dokumentu Curiculim Vitae, które staje się widoczne dla kont Pracodawców, którzy posiadają konto z odpowiednim dostępem do Bazy CV. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonywać modyfikacji danych swojego CV.Załącznik nr 2 - Tabela opłat za Usługi świadczone przez Usługodawcę

Aktualnie Serwis Pracainfo.pl nie pobiera żadnych opłat za świadczone Usługi.